TB Thời gian MỞ HỒ SƠ SƠ TUYỂN QUỐC GIA vào hồi 9 giờ ngày 22 10 2018

TB: Thời gian MỞ HỒ SƠ SƠ TUYỂN QUỐC GIA vào hồi 9 giờ ngày 22/10/2018.
@ Ven biển bên HP và 9km bên TB: “Mặt cắt ngang: Nền đường rộng 12,0m gồm 2 làn xe cơ giới 7,0m (2×3,5m) + lề gia cố 4,0m (2bên x2m) + 1,0m lề đất (0,5mx2bên).
@ Riêng đoạn từ nút giao ĐT.353 đến cầu Lạch Họng (Km0 – Km2+836,83) chiều dài khoảng 2,84km, nền đường rộng 16,0m gồm 2 làn xe cơ giới 7,0m (2×3,5m) + lề gia cố 4,0m (2bên x2m) + 1,0m đan rãnh, bó vỉa + 4m hè đường (2bênx2m)”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TB Thời gian MỞ HỒ SƠ SƠ TUYỂN QUỐC GIA vào hồi 9 giờ ngày 22 10 2018

TB: Thời gian MỞ HỒ SƠ SƠ TUYỂN QUỐC GIA vào hồi 9 giờ ngày 22/10/2018.
@ Ven biển bên HP và 9km bên TB: “Mặt cắt ngang: Nền đường rộng 12,0m gồm 2 làn xe cơ giới 7,0m (2×3,5m) + lề gia cố 4,0m (2bên x2m) + 1,0m lề đất (0,5mx2bên).
@ Riêng đoạn từ nút giao ĐT.353 đến cầu Lạch Họng (Km0 – Km2+836,83) chiều dài khoảng 2,84km, nền đường rộng 16,0m gồm 2 làn xe cơ giới 7,0m (2×3,5m) + lề gia cố 4,0m (2bên x2m) + 1,0m đan rãnh, bó vỉa + 4m hè đường (2bênx2m)”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TB Thời gian MỞ HỒ SƠ SƠ TUYỂN QUỐC GIA vào hồi 9 giờ ngày 22 10 2018

TB: Thời gian MỞ HỒ SƠ SƠ TUYỂN QUỐC GIA vào hồi 9 giờ ngày 22/10/2018.
@ Ven biển bên HP và 9km bên TB: “Mặt cắt ngang: Nền đường rộng 12,0m gồm 2 làn xe cơ giới 7,0m (2×3,5m) + lề gia cố 4,0m (2bên x2m) + 1,0m lề đất (0,5mx2bên).
@ Riêng đoạn từ nút giao ĐT.353 đến cầu Lạch Họng (Km0 – Km2+836,83) chiều dài khoảng 2,84km, nền đường rộng 16,0m gồm 2 làn xe cơ giới 7,0m (2×3,5m) + lề gia cố 4,0m (2bên x2m) + 1,0m đan rãnh, bó vỉa + 4m hè đường (2bênx2m)”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TB Thời gian MỞ HỒ SƠ SƠ TUYỂN QUỐC GIA vào hồi 9 giờ ngày 22 10 2018

TB: Thời gian MỞ HỒ SƠ SƠ TUYỂN QUỐC GIA vào hồi 9 giờ ngày 22/10/2018.
@ Ven biển bên HP và 9km bên TB: “Mặt cắt ngang: Nền đường rộng 12,0m gồm 2 làn xe cơ giới 7,0m (2×3,5m) + lề gia cố 4,0m (2bên x2m) + 1,0m lề đất (0,5mx2bên).
@ Riêng đoạn từ nút giao ĐT.353 đến cầu Lạch Họng (Km0 – Km2+836,83) chiều dài khoảng 2,84km, nền đường rộng 16,0m gồm 2 làn xe cơ giới 7,0m (2×3,5m) + lề gia cố 4,0m (2bên x2m) + 1,0m đan rãnh, bó vỉa + 4m hè đường (2bênx2m)”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TB Thời gian MỞ HỒ SƠ SƠ TUYỂN QUỐC GIA vào hồi 9 giờ ngày 22 10 2018

TB: Thời gian MỞ HỒ SƠ SƠ TUYỂN QUỐC GIA vào hồi 9 giờ ngày 22/10/2018.
@ Ven biển bên HP và 9km bên TB: “Mặt cắt ngang: Nền đường rộng 12,0m gồm 2 làn xe cơ giới 7,0m (2×3,5m) + lề gia cố 4,0m (2bên x2m) + 1,0m lề đất (0,5mx2bên).
@ Riêng đoạn từ nút giao ĐT.353 đến cầu Lạch Họng (Km0 – Km2+836,83) chiều dài khoảng 2,84km, nền đường rộng 16,0m gồm 2 làn xe cơ giới 7,0m (2×3,5m) + lề gia cố 4,0m (2bên x2m) + 1,0m đan rãnh, bó vỉa + 4m hè đường (2bênx2m)”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *